português | english
Green Mountain
Green Mountain, Pastel seco, 1990